Egészségügyi szűrővizsgálatokhoz történő szülői hozzájárulás - jogértelmezés

A nemzeti köznevelésről szóló törvény (továbbiakban Nkt.)46. § (1) bekezdésében foglalt egészségügyi szűrővizsgálatokhoz történő szülői hozzájárulással kapcsolatban jogértelmezési gondok merültek fel.

Az Nkt. 46. § (2) bekezdés e) pontja szerint "a tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola, a kollégium alkalmazottait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, vagy balesetet észlelt"

A törvény hivatkozott szakasza nem határozza meg egyértelműen az egészségügyi szűrővizsgálatok körét, fajtáját, azok besorolását.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 81. § (3) bekezdés e)pontja alapján a tankötelesek életkorhoz kötött szűrővizsgálata /iskola-egészségügyi ellátás keretében végzett, iskolaorvosi, fogorvosi, védőnői/ kötelező.

„Szűrővizsgálatok
81. §
(1) A szűrővizsgálatok célja a lakosság egészségének védelme és az egyén életminőségének, illetve élettartamának növelése a rejtett betegségek, az egyes betegségeket megelőző kórállapotok, valamint az arra hajlamosító kockázati tényezők korai - lehetőleg panaszmentes - szakaszban történő aktív felkutatásával és felismerésével………..
(3) Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok közül az újszülöttek, valamint a tanköteles korú gyermekek jogszabályban meghatározott esetben való szűrése kötelező. A szűrővizsgálatra kötelezett kiskorú személy részvételéről a szűrővizsgálaton a törvényes képviselő köteles gondoskodni. Ha e kötelezettségének a törvényes képviselő írásbeli felszólításra sem tesz eleget, az egészségügyi államigazgatási szerv a szűrővizsgálatot elrendeli. A szűrővizsgálatot elrendelő határozat - közegészségügyi vagy járványügyi okból - fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.

A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet alapján:

Életkorhoz kötött szűrővizsgálatok
3. § (1) Az életkori sajátosságokhoz igazodó, a betegségek megelőzését és korai felismerését célzó szűrővizsgálatokat az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. Az 1. számú mellékletben meghatározott szűrővizsgálatok eredményeit az e rendelet szerinti Egészségügyi Könyvben kell dokumentálni.

(6) A szűrővizsgálat elvégzése csak akkor tagadható meg, ha

a) az érintett személy egészségi állapota a vizsgálat elvégzését vagy annak eredményességét kizárja,

b) az egészségügyi szolgáltató által vezetett, vagy az e célra rendszeresített dokumentációból megállapítható, hogy a szűrővizsgálatot - e rendeletben foglaltak szerint - már elvégezték,

c) annak elvégzésére az a személy, akinél az érintett a vizsgálatot kezdeményezte nem jogosult.

A köznevelési törvényben meghatározott szülői beleegyezés az életkorhoz nem kötött, nem szervezett és nem kötelező szűrővizsgálatok elvégzéséhez szükséges!  Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése kötelező!